Dec 23, 2023 11:44 Asia/Ashgabat
  •  Brýusselde Türkmenistan bilen Ýewropa Bileleşiginiň bilelikdäki komitetiniň mejlisi geçirildi

Maliýe we ykdysadyýet ministri Serdar Joraýewiň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýeti, bu ýurduň bilelikdäki komitetiniň we Ýewropa Bileleşiginiň Brýusselde geçirilen 22-nji ýygnagynyň çäginde bu Bileleşik bilen ykdysady hyzmatdaşlygy gözden geçirdi.

Duşenbe-den Fars habar gullugynyň habaryna görä; Bu duşuşygyň esasy mowzuklaryndan biri, bu ýurduň dünýä ykdysadyýetine goşulmak üçin Bütindünýä Söwda Guramasyna goşulmak ugrundaky tagallalarynyň çäginde Türkmenistanyň makroykdysady ýagdaýy boldy.

Mundan başga-da, bu ýygnakda gaz eksporty, Aşgabadyň metan gazyny azaltmak baradaky başlangyçlary, şeýle hem gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmeleriniň ösüşi ara alnyp maslahatlaşyldy.

Tags