Sep 17, 2023 10:37 Asia/Ashgabat
  • Merkezi Aziýanyň ýer transportynyň ösüşiniň ähmiýetine berýän ünsi

Merkezi Aziýa ýurtlarynyň transport ministrleri Täjigistanyň paýtagtynda logistika we transport pudagynda hyzmatdaşlygy giňeltmegiň zerurdygyny we möhüm rol oýnaýandygyny nygtadylar.

Fars habar gullugynyň habaryna görä, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň transport ministrleri Doşanbe şäherinde geçirilen ilkinji duşuşygynda Merkezi Aziýada ýer transporty pudagynda özara hyzmatdaşlygy giňeltmek meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar.

Bu duşuşyk Täjigistanyň Transport ministri Azim Ibrahimowyň ýolbaşçylygynda we Merkezi Aziýa ýurtlarynyň prezidentleriniň arasynda geçirilen bäşinji tapgyr maslahatyň dowamynda düşündirilen meýilnamalary yzarlamak maksady bilen geçirildi.

Bu sebitleýin ýygnakda Özbegistanyň Transport ministri Ylham Muhamow, Gazagystanyň Transport ministri Myrat Karabaýew we Türkmenistanyň Transport we aragatnaşyk gullugynyň müdiri Mämethan Çakyýew çykyş etdi.