Mar 18, 2024 13:10 Asia/Ashgabat
  • Rus saýlawlary; Putin 87% ses alyp, ýeňiş gazandy

Russiýa saýlawlarynda sesleriň 99% -ini sanandan soň, "Wladimir Putin" 87% ses alyp, ýeňşini tassyklady.

IRIB habar gullugynyň duşenbe güni beren habaryna görä, Kremle degişli Russiýanyň jemgyýetçilik pikirini öwreniş merkezi, ýekşenbe güni agşam Russiýanyň prezident saýlawlary gutarandan soň Wladimir Putiniň, 87,8% ses alyp, Russiýanyň prezidentligine dalaşgärleriň başynda ýerleşendigini yglan etdi.

Şeýlelik bilen, soňky 25 ýylda häkimiýet başynda bolan 71 ýaşly Putin ýene alty ýyl Russiýanyň prezidenti wezipesinde oturar we soňky 200 ýylda iň uzyn rus lideri diýen ada eýe bolar.

Wladimir Putin sesleriň sanynyň deslapky netijelerini we bu ýurduň prezident saýlawlarynda aýgytly öňdebaryjydygyny yglan edeninden soň, Russiýada elektron ses berişligiň ABŞ-daky poçta ses berişliginden tapawutlylykda aç-açan we obýektiw bolandygyny aýtmak bilen Günbatar Russiýa bilen ýaragly söweşe girdi we saýlawlaryň netijelerini tankytlamak we ony pese gaçyrmak tebigy zatdyr diýdi.

Russiýanyň prezidenti, şeýle hem Amerikanyň Russiýanyň prezident saýlawlaryna täsir etmek üçin kazyýet ulgamyndan peýdalanýandygyna garamazdan, Russiýanyň demokratiýasyna şübhelenip bilmeris diýdi.

Russiýada geçirilen prezident saýlawy düýn, ýekşenbe güni tamamlandy we Russiýanyň jemgyýetçilik pikirini öwreniş merkeziniň habaryna görä, saýlawlara gatnaşýan saýlawçylaryň 75% -i gatnaşdylar.

Tags