May 27, 2024 13:35 Asia/Ashgabat
  • Amnesty International guramasynyň sionist režiminiň uruş jenaýatlaryny derňemek islegi

Amnesty International Halkara Jenaýat Kazyýetinden sionist režimiň Gaza zolagynyň Rafah şäherinde eden jenaýatlaryny derňemegini isledi.

Sionist regimeim, Gaza zolagyň günortasyndaky Rafah şäherini hem öz içine alýan bu zolagyna hüjüm etmekde köp sanly jenaýat etdi, Amnesty International bu režimiň üç jenaýatyny  derňemegini talap edýär.

Ysraýylyň 16-njy aprelde Gazanyň merkezindäki Al-Maghazi bosgunlaryna eden hüjüminde we 19-njy we 20-nji aprelde Gazanyň günortasyndaky Rafah şäherine edilen iki hüjümde 32 çaga bilen birlikde 44 palestinaly raýat şehit boldy.

IRNA-nyň habaryna görä, Amnesty International Amnesty International guramasynyň baş müdiri Erika Guevara Rosas, Ysraýyl režiminiň şeýle jenaýatlary Ysraýyl goşunynyň soňky ýedi ýarym aýyň içinde halkara kanunlaryny bozýan we Palestina raýatlarynyň hemmesine doly eldegrilmesizlik bilen şehit edýän hüjümleriniň aýdyň görnüşini görkezýär diýdi.

Amnesty International guramasynyň baş müdir bu gurama bu üç hüjüm boýunça garaşsyz derňew geçirdi we diri galan 17 adam we şaýatlar bilen söhbetdeşlik geçirdi we ýaralananlaryň bejergi alýan hassahanasyna baryp gördi  diýdi.

Halkara amnistiýanyň bu islegi Halkara Jenaýat Kazyýetiniň prokurory "Karim Han" yň geçen hepde premýer-ministr Benýamin Netanýahunyň we Sionist režiminiň uruş ministri  Ýow Galantyň uruş jenaýatlary we adamzada garşy jenaýatlary sebäpli tussag edilmegini talap eden wagtynda gozgaldy.

Halkara Jenaýat Kazyýetiniň kazylary bu isleg bilen razy bolsalar, bu hukuk guramasynyň 124 agzasy olary tussag etmäge borçlydyrlar.

Tags