Sep 12, 2023 10:13 Asia/Tehran
  • Tırkiyə prezdent votışe: Rusiyə iştirok nıkardey bois bəbe donə koridori bəji kardey muzakirəon məğlub bıbu.

Milodi 2022 minnə sori iyulə manqi 22 minnə rujədə, İstanbulədə, Rusiyə iyən Ukrayna miyono və de Tırkiyə iyən İ Bıə Milləton təşkiloti vositəçiyəti varidəkə kişvəron ehtiyocinə donəon təmin kardey iyən xorək maddon qlobal ğeyməti Ukrayna canqi təsiri kam kardeyro donəon koridori sazış imzo bıə.

Im sazışi etebor 6 manq be, əmmo 6 manq həm əlovə bıə. Bə İran Peres aqentiyəti raporti əsos, Hindostonədə 20 nomo qrupi iclosiku bəpeşt, Tırkiyə prezdent votışe: bə Rusiyə xarıci vəzir Serqey Lavrof təklif dodə ki bə Afrika donə ixracat bə 1 milyon ton (ısətnə miğdor) məhdud nibəbe, boçi ki ım kişvəron veyə ehtiyoconışon heste.

Dəvardə haftədə həm Ərduğan de Rusiyə prezdent Veladimier Putini votımonədə təsdiğış kardə: donəon sazışi bəji kardey muzakirəonədə Ukrayna bəpe bə Afrika (Avropa əvəzi) veyə donəon bıvığando.

Tags