Sep 17, 2023 13:39 Asia/Tehran
  • İron və Tırkiyə turizm iyən mədəni həmkoətiyon prosesi təğib kardey

İroni səfir iyən Tırkiyə turizm iyən mədəniyəti vəzir 2 qılə kişvəri turizm və mədəni həmkoətion prossesi təğib kardışone.

Bə Fars aqentiyəti raporti əsos, Ankaraədə bıə İron İslom Respublika səfir, Muhəmməd Həsən Həbibollah zodə de Tırkiyə turizm və və mədəniyəti vəzir Mehmət Nuri Ərsoy vindemonədə 2 qılə kişvəri turizm və mədəniyəti rabitəon barədə sıhbət kardışone.

Tırkiyə turizm və mədəni vəzir və İroni səfir ədəbi və mədəniyət, kino əsəron istehsol baxşon, hınə soyb bıə kəson və ənıvıştə kəson mıştərəkə istehsolonku himoyə, milli iyən ostani mədəni har sornə bərnoməon bərpo bey, turizm məsələon iyən 2 qılə kişvəri miyono mədəni mıbodiləon sənədon imzo bey barədə deyande votımonışon kardə.

Həbibollah zodə ijən EKO uzv bıə kişvəron turizm vəziron 5minnə iclosədə iştirok kardeyro, Tırkiyə turizm və mədəniyəti vəziriku dəvətış kardə. ğərore ım iclos Milodi vəoməy manqədə İroni şimol ğərb Ərdəbil ostanədə bərpo bıbu.

Tags