Sep 18, 2023 09:47 Asia/Tehran
  • Azərbaycan R. iyən İroni xarıci vəziron məntəğə təhəvulaton barədə deyande votımon kardışone

Azərbaycan R. iyən İron İslom Respublika xarıci vəziron telefoniyə votımonədə məntəğə məsələon və 2tərəfiyə rabitəon oxonə təhəvulaton təğib kardışone.

Bə İsna aqentiyəti raporti əsos, Azərbaycan R. xarıci vəzir Ceyhon Bayramev və İron İslom Respublika xarıci vəzir Huseyn Əmirəbdullahiyan zinə ruji telefoniyə votımonədə məntəğə və 2tərəfiyə məsələon barədə və ijən məntəğə ısətnə vəziyəti barədə deyande votımon kardışone.

Im telefoniyə votımonədə İron və Azərbaycan R. devlətiyə kamissiya mıştərəkə yolon oxonə vindemonon barədə mevzuon əcumlə iğtisodi, ticori həmkoətion iyən bəşərdustanə koon  təğib bıə.

Milodi 2020 minnə sorədə Ğərəboği 44 rujə canq, de Rusiyə vositəçiyəti iyən Erməniston və Azərbaycan R. miyono otəş basti sazışon imzo kardey sə bıə.ım canqi oxoədə İrəvan, bə Azəri tərəfi mənafe əsos, Ğərəboği çand qılə baxşi ıştə dastiku doşe.əmmo de otəşbasti sazışon imzo bey vucudi 2 qılə kişvəri rabitəonədə həmçınan dave hakim be iyən çand kərə 2tərəf otəşbasti darşiyəşone.

Mediyaədə iyən məntəğə ictimai kanalonədə bə muntəşir bıə raporton əsos Sentiyabrə manqi 5 minnə rujiku Azərbaycan R. ərtışi ğıvvon artileriya vahidon və tankon ovoştoniyə əncom dodən.

Tags