Oct 01, 2023 10:19 Asia/Tehran
  • Erməniston tələbış kardə ki Ğərəboği ğıvvon bə Ermənistoni ərtışi umuj bıqınon

Ermənistoni mudafiə vəziri muavin, Ğərəboği bandiyə məntğə devləti məhv bey bəpeşt, ım məntəğə nakonə hərbiçionku dəvətış kardə ki de Ermənistoni devlət həmkoəti bıkon.

Imruj sıb, Erməniston elanış kardə dəvardə rujonədə 100 həzo nəfər, Ğərəboği bandiyə məntəğə sakon bıə kəson, bə ım kişvər mıhocirət kardışone. çand saət bəpeşt, Erməni mediyaon nıvıştışone: Ğərəboği bandiyə məntəğə 120 həzo nəfəri cəmiyətiku, ım məntəğədə hiç kəs baği nımande.

Sentiyabrə manqi 19 iyən 20 minnə rujonədə bə Ğərəboği bandiyə məntəğə Azərbaycan R. ərtışi həmlə dumoədə iyən Buko və məhəlli devləti muzakirəon, ım məntəğə mudafiə ğıvvon ıştə silohon bə zəmin noşone iyən bə co qılə mıhociron əlovə bıən.

Bə Fars aqentiyəti raporti əsos, Ermənistoni mudafiə vəziri muavin, Armen Serkisiyan votışe: ım kişvər meylış heste ki Ğərəboği mudafiə ərtışi nakonə ğıvvon ki ısət avarəon miyonədə bə ım kişvər mıhocirətışon kardə, bə silohiə ğıvvon anqıl bıbun.

Im devləti rəsmi şəxs Avarəon ko həl kardey, Ermənistoni bəşər dustanə iminnə koonku bəyonış kardə.

De işorə bə Ğərəboği bandiyə məntəğə vədə Azərbaycan R. metod, Erməniston ım kişvəri bə ğovmi pok kardey siyosət mıttəhəmış kardə.

Tags