Oct 16, 2023 09:57 Asia/Tehran
  • Ğərəboğədə Azərbaycan R. pərçəm rost bıə

Azərbaycan R. prezdent, Ğərəboğədə ım kişvəri pərçəmi rostış kardə.

Boku iyən İrəvan yande bə qıləy İ Bıə Təşkiloti sazışi darşiyə mıttəhəm kardedən əcumlə " həmmə curnə irğçi be ədolətin məhv kardə bıə beynəlxalğə konvensiyaon" (İCERD).

Sentiyabrə manqi hərbi əməliyoti bəpeşt, Erməniston Azərbaycan R. Erməni cəmiyətiku bandiyə Ğərəboği teyli kardeyro, bə ğovmi pok kardey mıttəhəmış kardə. əmmo ım mevzo Boku tərəfiku rəd bıə.

Bə YJC raporti əsos, bə Azərbaycan R. lokal mediyaon elani əsos, zinə ım kişvəi prezdent İlham Əliyev Ğərəboği Ağdere şəhrədə Azərbaycan R. pərçəmi rostış kardə.

Ğərəboği daveon məntəğə kontrol kardeyro Azərbaycan R. həmləku fəğət çand haftə bəpeşt, iyən dəvardə 3 dasornədə iminnə kərəro beynəlxalğə ədolət  məhkəmədə ım dosiyə barədə məhkəmə bərpo bıə.

Azərbaycan R. 1 ruji mıddətə əməliyot bois bıə ki ım məntəğə sakin bıə ermənion qrupi ğolibədə mıhocirət bıkon və 120 həzo nəfəriku vey bə Erməniston mıhocirət bıkon.

İrəvan məhkəmə beynəlxalğə təşkilotiku tələbış kardə ki bə Boku əmr bıdə ki Ğərəboği bandiyə məntəğədə həmmə ğeyri hərbi muəsisəonku, həmmə intizomi və hərbi koəkəyon ixroc bıkon.

Tags