Dec 06, 2023 15:09 Asia/Tehran
  • Moskvaədə İron və Azərbaycan R. xarıci vəziron vindemon və votımon

Moskvaədə İroni xarıci vəzir de Azərbaycan R. xarıci vəziri vindemonədə 2tərəfiyə rabitəonədə 2 qılə kişvəri prezdenton oxonə vindemoni vey muhimm zınəşe.

Bə Fars aqentiyəti raporti əsos, zinə əsrədə, Moskvaədə və Kaspi dıyo saheli kişvəron xarıci vəziron iclosi kənoədə, İron İslom Respublika və Azərbaycan R. xarıci vəziron Huseyn Əmirəbdullahiyan və Ceyhun Bayramev deyande vindemon və votımonışon kardə.

Im vindemonədə Əmirəbdullahiyan de bəyon ım ki 2 qılə kişvəri miyono muxtəlifə həmkoətionro veyə mevzuon mevcude ijən votışe: siyosi, iğtisodi, ticori və tranzit baxşonədə, koon vey çokə royədə ğərorış qətə.

Im vindemonədə ijən Azərbaycan R. xarıci vəzir votışe: ım vindemonon karde bəzne bə 2tərəfiyə həmkoətion inkişofi komək bıko.

Zinə İron İslom Respublika diplomatiya təşkiloti sədr, Kaspi dıyo 5 qılə saheli kişvəron (İron, Rusiyə, Azərbaycan R. Ğəzaxıston və Tırkəməniston) xarıci vəziron iclosədə iştirok və nıtğ kardey bəpeşt, de Rusiyə, Tırkəməniston, Ğəzaxıston xarıci vəziron həm 2tərəfiyə vindemon və votımonış əncom doşe.

Tags