Dec 13, 2023 14:34 Asia/Tehran
  • De Rusiyə Astaraxan həmkoətion hevujətiro Qilon ostani hozzoəti

İroni şimol, Qiloni ostandar votışe: Qilon bənə Kaspi ətrofədə vey muhimm və stratejikə ostan, hozzoe ki 3 qılə baxşədə yəni dıyo, zəmin və həvo nəğliyot baxşonədə de Rusiyə rabitəon səthi bə vey çokə səthədə bırosno.

Bə İrna raporti əsos, Qiloni ostandar, Əsədullah Əbbasi ki de siyosi və iğtisodi heyəti bə ico bə Rusiyə səfəş kardə zinə de Astaraxan ostandar,, İqor Baboşkini vindemonədə, ım kişvəri konstrutusiya ruji təbrik votey bəpeşt əlovəş kardə: Qilon və Astaraxani ostanon torixi, mədəni, ictimai, ticori və iğtisodi baxşonədə vey çokə kanəti və mıştərəkəçiyon soybin  və bə ım illət 2 qılə ostani miyono rabitəon rovnəğ və əlovə bey holədəy.

Əbbasi ijən bəyonış kardə: Qilon və Astaraxani miyono rabitəon hevujəti bois bəbe ki şimol bə Cənub koridori komil bəbe, əv ijən votışe: Rəşt-Ostoro osınə roy komil kardeyro, mıtoliə koon əncom bey holədəy və ım barədə 2 qılə kişvəri miyono sazışon bə imzo rəsə.

Astaraxani ostandar ijən votışe: Qilon, iğtisodi və turizm cəhəto, vey çokə zərfiyəti soybin ki bəy diğğət kardey və ijən Astaraxan və Qiloni miyono rabitəon hevujəti karde bəzne bə ım ostani inkişof komək bıko.

Tags