Apr 13, 2024 14:12 Asia/Tehran
  • Ankara: bə Amerkə icozə nibədamon ki bə hamsuyə kişvəron ələyh Tırkiyə həvoiyə marziku istifodə bıko

Imruj sıb, qıləy İraği xəbəiyə kanal raportış do ki Tırkiyə bə Amerkə elonış kardə ki bə hamsuyə kişvəron ələyh ıştə həvo marzonku istifodə kardey icozə nibədoy.

Bə İraği Əlnocəba kanali raporti əsos, ki seonist rejimi mediyaonku nəğlış kardə, Tırkiyə bə Amerkə xəbəş do ki bə hamsuyəon ələyh istifodə kardeyro ıştə həvoiyə marzon, Vaşinqtoni ixtiyorədə nibədoy.

Çımiku bənav və bə seonist rejimi ələyh İroni intiğom sıey astanədə, Ğətər və Kuveyti rəsmi şəxson bə Amerkə xəbə doşone ki icozə nibədon ki bə İron həmlə kadeyro ım kişvəri sərzəminiku istifodə bıbu.

 

Tags