Apr 14, 2024 10:11 Asia/Tehran
  • israyili bə İMT Əmniyyət Şura dovnə pənoh bardəşe

israil ki dəvardə 6 manqi veye ki mıddətədə Ğəzzə

6 manqiku vey bəbe ki israil de Amerkə həmmə curnə himoyə vositə, İMT-ədə tənğidon boyis bıdə, ısət Suriyə Dəməşğədə bə Tehroni konsulqəri ələyh, sionist rejimi həmlə, İroni cəvobi dumoədə, israil bə əmniyyət şura dovmən pənoh vardşe.

 İ Bıə Milləton Təşkilotədə israili səfir, Qilad Erdan bə Malti nımoyəndə və səfir Vensa Fereyzer ki əmniyyət şura devrəiyə rəyosəti ehdəş heste, qıləy məktob ğolibədə, İroni həmlə barədə ım şura təcili və fori iclosi bərpo bey tələbış kardə.

İMT-ədə israili səfir, əmniyyət şuraku ki Suriyə Dəməşğədə bə İroni kunsolqəri  ım rejimi həmlə məhkum kardəş nıbe, tələbış kardə ki bə ım təcavuzi, Tehroni zinə şəvi həmlə məhkum ko və islomi inğilobi Sepah təşkiloti hərəkətiku ğeyzin beyədə İroni ım hərəkəti terroristə hərəkət zınəşe.