Jun 18, 2024 09:39 Asia/Tehran
  • BRİKS-i mısobiğəonədə İroni uşu varzışkoron 25 qılə ranqəranqə medalışon kəsb kardə

Bə Tele-Rədyo xəbə aqentəti məlumoti əsos;İron İslom Respublikə 18 nəfərinə uşu kərvon həm merdon iyən həm çe jenon miyono Sanda və Taləvi baxşədə 4 telı,10 nığə iyən 11 bırıncə medal bıə holədə,umumən 25 ranqinə medalışon bə dast vardə.