Feb 03, 2020 23:57 Asia/Tehran
  • İslamiyə məzhəbon miyono təğrib beynəl xalğə təşkilat: Fələstin islam dınyo sərhədde, sionist rejim bo Əsri Muğavilə rə icra kardero cəhd kardedə.

İslamiyə məzhəbon miyono təğrib beynəl xalğ təşkilati rəis votışe: bə Ğıroni əsos Fələstini oqəte vəzifə iyən məsuliyət həmmə mısılmonon qiədəy.

Bə İrna raporti əsos Həmid Şəhriyari bə Əsri Muğavilə pesoxtə bıə plani işorəş karde və votışe: Amerkə prizenton həmişə bə sionist rejim xidmət karde holədə bin ta bəştə şeytoniyə ğudrəti idamə bedon.

Şəhriyari təkidış karde: ımruj Amerkə de Əsri Muğavilə icra karde Fələstin milləti həx-huğuği zay karde holədə ki ım çı Amerkə vəhşi ruhiyə vanqizə nışonəy.

Əmmo tojədən Fələstin ozodə baxşə təşkilat, Əsri Muğavilə plani icra karde barədə bə sionist rejimi xəbisə ğərol ım muğavilə rə icra karde təkidış karde.

Xəbə omə İron və Tırkiyə xarıci vəziron zinə qıləy telefoni rabitədə bə Amerkə və sionist rejimi ım xəbisə plani vədə zumandə moğeiyət karde təkid kardışone.

Tojədən islamiyə telerədiyon təşkilat həm bəyaniyə vasitə təkidış karde ki dınyo islamiyə kişvəronədə mediyaon bəpe Əsri Muğavilə nomo bıə plani məhkum kon.

Amerkə prezident Donald Tramp və sionist rejimi i minə vəzir Benyamin Netanyahu dəvardə haftə qıləy be ğanunə iclosədə Əsri Muğavilə nomo bıə pesoxtə bıə plani elanışon karde.

Bə ım plani əsos Fələstin millət ıştə moə sərzəminiku ixrac bəben.

Tags