Nov 01, 2022 10:32 Asia/Tehran
  • Şahçeraği pokə hərəmi terroristiyə cinoyəti himoyə əkəyonku 6 nəfər dastqir bıən.

İroni kəşfiyot vəzarətxonə elanış karde: Şahçeraği pokə hərəmi terroristiyə cinoyəti amilonku 6 nəfər zıney iyən dastqir bıən.

Abanə manqi 4 minnə ruj, Oktiyabrə manqi 26 minnə ruj Çoşəmbə rujədə, qıləy silohinə şəxs bə Şahçiraği pokə hərəm varid bıə və bə zayiron səmt qullə ğandışe ki bə Farsi ostandari əmniyyəti-siyasi muavin, Muhebbipur elani əsos, ım terroristiyə hodisədə 13 nəfər şəhid iyən 30 nəfər həm zəxmin bıən.

DAEŞ terroristiyə qrup qıləy bəyoniyə ğolibədə ım hərəkəti məsuliyəti ğəbulış kardə.

Im terroristiyə həmlə əncomədə şəxs və əsli dastqir bey bənav zəxmin bıə ki bə noxəşxonə ovoştoniye bəpeşt, və de tib cəhdon vucudi bə həlokət rəsə.

Tojədən İron İslam Respublika kəşfiyot vəzarətxonə, de qıləy bəyoniyə muntəşir kardey elanış karde: de mırəkkəbə əməliyoton və de İslamiyə İroni aqah və huşinə milləti həmkoəti vositə, həminə terroristiyə əməliyoti 2 minnə amil və 6 nəfər çəvon qurupiku himoyəkə amilon dastqir bıən.

İron İslam Respublika kəşfiyot vəzarətxonə bəyoniyədə omə: vəoməy bəyoniyəonədə, həminə məsələ barədə komil bıə məlumaton bə İroni islamiyə səbarzəi millət bərəse.

Tags