Sep 27, 2023 13:32 Asia/Tehran

İron İslom Respublika kəşfiyoti texnoloqiya iyən rabitəon vəzir xəbəş do ki Nure 3 nomo peykiku kəşə filmon de muvəffəğiyətin vığandə bıə.

Virasti ictimai kanalədə, kəşfiyoti texnoloqiya və rabitəon vəzir İsa Zarepur, xəbəş do ki Nur 3 nomo tpeykiku kəşə filmon de muvəffəğiyətin vığandə bıə.

Kəşfiyoti texnoloqiya iyən rabitəon vəzir nıvıştəşe: de İslomi İnğilobi Sepah Təşkiloti ayrokosmik ğıvvə mıtəxəssison cəhdon vositə,, Nur3 nomo peykiku kəşə filmon, de Ğased nomo İronıjə peyk əşıkne və de muvəffəğiyətin 450 kilometrə orbitədə ğərorış qətə.

Zarepur ijən təkidış kardə: ımsor kişvəri ayrokosmik sənayero vey çokə sor bəbe.