Dec 06, 2023 15:21 Asia/Tehran
  • Ticori həmkoətion hevujəti və hoston kardeyro İron və Omani məşvərəton

İroni ticori inkişofi təşkiloti yol, ticori rabitəon miğdori əlovə kardeyro və nezə vəomədə ticori sazışon imzo kardeyro muzakirəon bino kardeyku xəbəş do.

Bə İran Peres aqentiyəti raporti əsos, zinə İroni ticori inkişofi təşkiloti sədr, Məhdi Zeyğəmi  İron İslom Respublika iğtisodi həmkoətion mıştərəkə kamissiya 20 minnə iclosi koşınosi komitədə de bəyon ım ki ısətnə ticori mıbodiləon miğdor de 2 qılə kişvəri zərfiyəton və hədəfon bərobər ni, ijən votışe: umumon heste ki mıştərəkə kamissiyaədə de əncom bıə bərnoməon  və de 2 qılə kişvəri ticori hədəfon bə vırə rosniye, 2 qılə kişvəri ticori miğdorədə vey çəşəçi əlovə bey şoyd bıbəmon.

Zeyğəmi ijən byonış kardə: İron İslom Respublikaro Farsi dıyo ətrofədə kişvəron miyonədə Omand vey məxsusə vırə soybe, ijən dəvomış do: ticori, iğtisodi, sərmoyə noey, sənaye, məədəni, standard, moli, banki, ozodə məntəğəon, ditəsərrufat, moyəvonəti, nəğliyot, nat və qaz, enerji və kimyəvi, turizm, mədəni irson, dasti sənaye, shiyyə və damon və co baxşonədə İron və Omani iğtisodi həmkoətion mıştərəkə həmkoətion kamissiya ğolibədə təğib bəbe.

 

Tags