Dec 08, 2023 15:39 Asia/Tehran
  • İron və Rusiyə ixtisodi və siyosi ali heyəton iclosi bərpo bıey

Zinə Pencşəmbə İron İslom Respublika və Rusiyə siyosi və iğtisodi ali heyəton mıştərəkə iclosədə, 2 qılə kişvəron marağinə mevzuon barədə deyande votımon v məşvərətışon kardə.

Bə İrna raporti əsos, ım iclosədə ki de İron İslom Respublika mərkəzi banki sədr, roy və şəhrsoxtey, nat  və xarıci vəziron  iyən atom enerji təşkilati sədri iştirok bərpo bıə, 2 tərəf, 2 qılə kişvəri prezdenton iştirokədə, 2tərəfi mevzuon barədə əcumlə enerji, banki və puli, nəğliyot və ditəsərrufat baxşponədə votımon kardışone.

Zinə sıb Pencşəmbə İron İslom Respublika prezdent Seyd İbreym Rəyisi bə Rusiyə prezdent Veladimier Putini dəvəti əsos, de iğtisodi və siyosi ali heyəti bə ico bə Moskva səfərış kardə be, və zinə şəv həm bə Tehron varid bıə.