Mar 02, 2020 23:43 Asia/Tehran
  • Suriyədə Tırkiyə təcavuz dəvom kardedə; Suriyə ərtış çı Tırkiyə 4 qılə bepilotə təyyarə məhvış karde.

Suriyə ərtış həvo mudafiə sistem zinə muvəffəğ be ki İdlibədə çı Tırkiyə 4 qılə bepilotə təcavuzkarə təyyarəon məhv bıkə.

Suriyədə Tırkiyə və terroriston təcavuzkaranə hərəkəton dəvomədə Suriyə elanış karde ki İdlibi osımonədə pərə ğədəğən bıdə.

Əmmo Suriyə həm xəbəş do ki İdlibi ğərbədə Tırkiyə təcavuzkarə ərtış 2 qılə çı Suriyə ğərakə təyyarəon hədəf ğəror doeşone ki çəy piloton muvəffəğ bıdən ki ıştə coni nicot bıdən.

Suriyədə Tırkiyə vəhşiyə əməliyaton qıləy şərayetədə dəvom kardedə ki yəni Şəfəğ rujnomə tojədən ifşoş karde ki Tırkiyə tojə əmniyyəti hərbi iclosədə Ərdoğan bə ğərol ome ki bə Dəmeşği əleyh canqi binokə Tırkiyə mudafiə vəzir Xolosi Akar həm tojədən elanış karde ki bə Suriyə şimolTırkiyə hərbi əməliyaton dəvom peydo bəkarde.

Suriyədə Tırkiyə təcavuzkaranə hərəkəton qıləy şərayetədə dəvom kardedə ki Tırkiyə vətən partiya ıştə zinə ruji iclosi bəpeştə bəyaniyədə Ərdoğani bə Suriyə təcavuzi tənğidış karde.

Tags