Jun 15, 2020 23:41 Asia/Tehran
  • İraği əmniyyətiku oxonə xəbəon.

Səlahoddin ostani cənub, Samiraədə İraği Həşduş-şəəbi muğavimət qrupi anti terroris əməliyaton dəvom kardedə.

Bə oxonə raporti əsos, ım əməliyat İrağədə Təkfiri mandə qrupon iyən DAEŞ-i uzvon məhv karde çərçivədə dəvom kardedə, əməliyati cərəyanədə çandə çı İŞİD terroristiyə qrupi uzvon dastqir bən.

Əmmo zinə şəv İrağədə Amerkə Əltaci hərbi baza həm de rəket həmlə dim bə dim be.

Bə rəsə xəbəon əsos çand qılə rəket zinə şəv bə Bəğdadədə bıə Əltaci hərbi baza isabətış karde ki çəy zərəl ziyoniku xəbə muntəşir bə ni. Im bazaədə çandə çı Amerkə terroristə hərbiçiyon hestin.

İrağədə Tırkiyə be ğanunə hərəkəton iyən ıştən bə sə təcavuz həm dəvom kardedə. Tırkiyə mudafiə vəzarətxonə tojədən bə P.K.K əleyh hərbi həmləonku xəbəş do; həmləon vey ni İraği şimolədəy.

İraği dıvlət ijən ım həmləon məhkumış karde.

Tags