Jul 04, 2020 23:56 Asia/Tehran
  • İrağədə anti terroristə əməliyaton dəvom kardedə.

İraği ərtış və Həşduş-şəəbi bo DAEŞ terroristiyə qrupi məhv karde iyən Bəğdadi şimol məntəğəon əmniyyəti təmin kardero ıştə 2 minə mərhələ əməliyoti bino kardışone.

Zinə həmçınin İraği ğərb Ələnbarədə de İŞİD mubarizəon dəvomədə 6 nəfər terrorist dastqir bıən.

Tojədən Bəğdadi şimolədə DAEŞ terroristiyə qrupi zəmini jiədə qıləy hərbi baza peydo və kəşf be. Im mərkəzədə İŞİD-i terroriston təlim iyən hozzo karde planon əncom bıdə be.

Əmmo İraği daxıli koonədə mıdoxiləon iyən bə İraği daxıli əmniyyəti zərbə varid karde çərçivədə Ərəbistoni qıləy rujnomə zinə bə yolə mərcəe təğlid Ayətullah Sistani tohinış karde; ım hərəkət çı İraği muxtəlif rəsmi şəxson tərəfo məhkum bıə.

Millət həm Ərəbistoni ım siyasət xusosi şərğ Əlvəsət nomo rujnomə karikatoriku vey ğeyzin bıdən.

İraği şimol məntəğəonku xəbəon Tırkiyə anti P.K.K əməliyaton dəvomiku hikayət kardedə. Bə rəsə xəbəon əsos, Tırkiyə hərbi təyyarəon tojədən bə İraği Dəhok ostani həmlə iyən çandə məntəğəonışon bombardımon karde.

Xəbə ome ki Tırkiyə təcavuzi vey qətero İrağ pidəş bə sərhəd tojə ğıvvon bo vığandey.

Tags