Jan 24, 2021 10:14 Asia/Tehran
  • Bəğdodı tojə terroristiyə tıpımoni vədə Səna reaksiya.

Yəmənı milliyə nicat devləti xarici koon vəzir Bəğdadi terroristiyə tıpımonış məhkum karde və ərəbiyə məmləkətonku ım fitnəqərə hərəkəti vədə mandeyu həmkoətiş tələb karde.

Yəmənı milliyə nicat devləti xarici koon vəzir Bəğdadi terroristiyə tıpımonış məhkum karde və ərəbiyə məmləkətonku ım fitnəqərə hərəkəti vədə mandeyu  həmkoətiş tələb karde.

Bə Səba nomo bıə Yəmənıjə aqentəti xəbon əsosi Yəmənı milliyə nicat devləti xariciyə koon vəzir Heşam Şərəf Əbdullah zinə İraği xarici koon vəzir Foad Huseyniyu vığandə mesajədə işarəş karde İraği milləti deşmenon de terroristiyə tıpımon hərc-mərc,təxtibat və ım məmləkəti no əmn karde domoədən ki fəğət bə İrağ aid ni bəlkə məntəğə xəyli məmləkəton xususi mığavimətı xət çəvon məğsəde.

Yəmənı milliyə nicat devləti xarici koon vəzir çəşnaviş do  terroristiyə planon məğsəd ərəbi iyən Asiya ğərb məntəğə no əmn kardeye ta de sionist rejim sazış karde plan təşkil bə əvəzon sayədə  dave bərnamə iyən beynəlxalğə koalisiya mudaxilə kardeədə iyən Amerkə tojə devləti bə ko dəqıneədə bə nəticə bırəso.

 

 

Tags