Jul 13, 2023 13:25 Asia/Tehran
  • Diyalə ostanədə Zayiron əmniyyəti təmin kardeyro 3 həzo Həşdu-Şəəbi ğıvvə hozzoəti

Həşdu-Şəəbi təşkilot (İraği milləti bəsici ğıvvə) Muhərrəmə manqədə Diyalə ostanədə əmniyyəti təmin kardeyro, ım ostanədə ıştə 3 həzo ğıvvə hozzoətiku xəbəş do.

Bə Əlməlomə aqentiyəti raporti əsos, İraği Həşdu-Şəəbi komandironku qıləyni Sadığ Əlhuseyni votışe: Həşdu-Şəəbiədə Diyalə ostani komandirəti ım ostanədə muhərrəmə əmniyyəti planədə ıştə məxsusə təğibon komil kardəş və 7 qılə vey muhimmə məsələon  əncomış do ki çəvonku qıləyni ım plani icro beyro 3 həzo ıştə ğıvvə hozzoətie.

Əlhuseyni ijən bəyonış kardə ki Muhərrəmə əmniyyəti plani kali bəndonədə ğvəzoni icod bıə əv ijən əlovəş kardə: de diğğət bə ım ki proqonoz bıə ki Muhərrəmə manqədə, sa həzoku vey İron iyən ğeyri İroni zayiron Diyalə ostaniku bə İrağ varid bıdən, bə əmniyyəti əlovə kardey xoto tojə planon bə yod bıə plan əlovə bıə.

Im Həşdu-Şəəbi komandir ijən təsdiğış kardə: ım əmniyyəti plan 12 qılə bəndi şomile ki sərost surəti İraği Diyalə ostanədə icro bəbe.

Tags