Sep 17, 2023 14:05 Asia/Tehran
  • Rəbiuləvvələ mıborəkə manqi dəme.

Imruj İşəmbə, Hicri Ğəməri 1445 minnə sori Rəbiuləvvələ mıburəkə manqi i minnə ruje.

Harçənd Xıdovənde xalıği həmmə manqonədə, həmişə insononro de bərəkəton bə icoe, və həmmə əyyamon bərəkətine, əmmo mısılmonon miyonədə, rujon iyən manqonku kali veyə şoəti iyən çokə xusiyəton soybin.

Jəqo ki Rəbioləvvələ manqi nomiku oşkoe, manqon miyonədə çəvon bəhar bə hisob omeydə. şiəyon miyonədə ım manq, bə şoyvonəti və fərəh məşhure.

Im manqədə, İslami peyğəmbər, Xıdo Rəsul(s), şiəyon 6minnə İmom, İmom Sadığ(ə)-i milad rujon sorəqardış iyən şiəyon 12minnə İmom, Həzrəte Məhdi(əc)-i imoməti bino bey vağe bıə.

Rəbioləvvələ manqi fəziləton həxədə, İslamiyə İnğilobi Yolə Rəhbər hamiyəşe: "Rəbiuləvvələ manq kəlimə həğiğiyə məenoədə, jimoni bəhare, boçiki ım manqədə, qıramiyə Peyğəmbəri muğəddəsə vıcud, Həzrəte Muhəmməd Rəsulullah(s) iyən çəy bozorqvarə hırdən Həzrəte Əbi Əbdullah Cəfər İbne Muhəmməde Sadığ(ə) bə dınyo omən, və Peyğəmbəri milad ruj, həmmə bərəkəton bino beye ki Xıdovənde Xalığ bəşəriyətiro təğdirış kardə."

İron İslam Respublika Tele-Rədio Təşkilat, Rəbiuləvvələ manqi dəme bə dınyo həmmə mısılmonon təbrik ərz kardedə.