Sep 19, 2023 13:31 Asia/Tehran
  • İron iyən İraği əmniyyəti təvafuği icro beyro, Bəğdadiku qıləy heyət bə Ərbil varid bıə

İron iyən İraği əmniyyəti təvafuği icro beyro, İraği milli əmniyyəti mışovir bə ım kişvəri iminnə vəziri əmri əsos, bə Kırdıstoni İğlim varid bıə.

Bə Əlsomeriyə Niyuz raporti əsos, zinə qıləy əmniyyəti ali heyət de İraği milli əmniyyəti mışovir Ğasım Ələerəci sərpərəsti İron iyən İraği miyono əmniyyəti təvafuği icro bey təğib kardeyro bə Ərbil varid bıə.

Ğasım Ələerəci təşkiloti bəyoniyədə omə: ım səfə bə İraği iminnə vəzir Muhəmməd Şiyae Əlsudani əmri əsos əncom bıə və vığandə bıə heyət ğərore ki İron iyən İraği əmniyyəti təvafuği icro beyro, oxonə təhəvulaton təğib bıbu.

Həminə cəhətədə Bəğdadədə marzi ğıvvon komandirədə qıləy İraği ali və məsulə rəsmi şəxs işorəş kardə: İron iyən İraği marzi xətədə separətçiyə terroristiyə qədə qrupon vırəon teyli kardey dəvomış heste və həmonə vırəku çəvon boydəğon eğande kardışone, əv ijən təsdiğış kardə: Sentyabrə manqi 18 minnə rujədə tojə koməkiyə ğıvvon məntəğə kontrol kardeyro bə İron və İraği marzi tanqə vığandə bəben.