Sep 26, 2023 23:42 Asia/Tehran
  • Bə Suriyə har ruj 100 həzo barel İroni nati ixracati imkon

İroni nati milli məhsulon emol iyən paxş kardey direktor votışe: de Suriyə Homs nati emoli zavodi təmir kardey ım imkon icod bıə ki har ruj 100 həzo barel İroni nat bə Suriyə ixrac bıbu.

İroni nati milli məhsulon emol iyən paxş kardey direktor Cəlil Salari de Farsi aqentiyəti votımonədə de işorə  bə Suriiyədə co qılə məntəğəonədə nati zavononədə iştirok kardeyədə 13 minnə devlti bərnomə, əlovəş kardə6 dəvadə zəmononədə İron, Suriyə iyən Venesuela miyono 3tərəfiyə sazışon imzo bıə be ta Suriyədə 140 həzo bareli tojə zəvonon təsis bıbu və İron və Venesuela nati tərkib kardey royku ım zəvonon ehtiyocinə nati təmin bıbu.

Bə Salari votey əsos, İron İslom Respublika prezdent bə Suriyə oxonə səfə cərəyonədə de İronıjə muhəndison vositə, Homsi 110 həzo bareli zıvonon təmir kardeyro qıləy sazış əncom bıə ki çımiku bəpeşt ğəror bıə ki mıtoliə koon iyən muzakirəon əncom beyro İroni nati milli məhsulon emol iyən paxş kardey şirkətiku qıləy komanda vığandə bıbun.

İroni nati milli məhsulon emol iyən paxş kardey rəyis ijən əlovəş kardə: de Homsi zəvonon əsosinə təmiraton vositə karde bəzne har ruj 100 həzo barel İroni nat bə Suriyə ixrac kəmon ki ım royku İronıjon bə elmi əsos bıə şirkətonro bəromə iyən muhəndesi və texniki xıdməton icod bəbe.

Tags