Sep 28, 2023 12:14 Asia/Tehran
  • Vəhdət haftə bino bey iyən İslomi qıromiyə peyğombər(s)-i milod ruji təbrik

Imruj Hicri Ğəməri 1445 minnə sori Rəbiuləvvələ manqi 12 minnə ruj, de Miladi 2023 minnə sori Sentiyabrə manqi 28 minnə ruj bə qıləy rəvoyəti əsos, İslami qıromiyə peyğəmbər Həzrəte Muhəmməd Mustəfa(s)-i milad ruji sorəqardış, iyən vəhdət haftə bino bey ruji bərobəre.

Sınnion əholi, Rəbiuləvvələ manqi 12 minnə ruj və şiəyon ım manqi 17 minnə ruj, İslami qıromiyə peyğəmbər(s)-i milad ruji sorəqardış zıneydən.

İron İslam Respublika Yolə Təsisəkə, Həzrəte İmom Xomeyni(r) ki ıştə islam dınyoədə vəhdəti vanq kardə bıə kəson be, ım məsələku vəhdət və islami qrupon nez beyro istifodəş kardə və ım 2 qılə torixi miyono (Rəbiuləvvələ manqi 12 tosə 17 minnə ruj) vəhdət haftə nom noəş be.

Im haftə qıləy mınosibə fırsəte ta islami vəhdət, hamdıləti xususi həminə fitnə iyən iğtişoşə zəmonədə vey bəy diğğət bıbu.

Əqəçı mısılmonon muxtəlifə məzhəbonku əhkam iyən nəzəonku kali de yande ixtilofışone, əmmo veyə mıştərəkə məsələon soybin və bə yeqanə Xıdo, osmoniyə kitob, Peyğombər və i curnə ğiblə bovəşone.

Həmçınin mısılmonon bə kali ibodəton əcumlə nımoj, rujə, həc, zikot mıştərəkə nəzə soybin.

İron İslam Respublika Tele-Rədio Təşkilat, vəhdəti mıborəkə haftə bino beyədə ki bə İslami Qıromiyə Peyğombəri milad ruji dərostey bıə, ım şo iyən hərəbaxtə mınosibəti bə həmmə dınyo mısılmonon təbrik voteydə.