Dec 03, 2023 09:51 Asia/Tehran
  • Ğəzzə təhəvvulaton barədə İron və Omani xarıci vəziron votımon

İron və Omani xarıci vəziron de telefoniyə votımonədə Ğəzzə təhəvvulaton oxonə vəziyəti barədə deyande votımon iyən məşvərət kardışone.

Bə İrna raporti əsos, Cımə şəvədə İroni xarıci vəzir Huseyn Əmirəbdullahiyan telefoniyə votımonədə de Omani xarıci vəzir telefoniyə votımonədə Ğəzzə oxonə vəziyəti barədə məşvərət və votımonış kardə: bə Ğəzzə milləti ələyh sionist rejimi canqi cinoyəton sənibəton bino bey,bə dınyo umumi fikon və beynəlxalğə tələbon, ım pesoxtə bıə rejimi diğğət nıkardey nışonəy.

Əmirəbullahiyan ijən təkidış kardə: zərrurie ki həmmə islomi kişvəron ım cinoyəton oqəteyro ıştə cəhdon əlovə bıkon.

Omani səltənəti xarıci vəzir, Seyd Bədr Əlbosəidi həm ım votımonədə məntəğədə canqi sənibəton bino bey iyən çəy inkişofi təəssuf omiz zınəşe.

Ijən 2 tərəf bə stabilə otəşvəsi zərrurət iyən beynəlxalğə ictima təsirinə hərəkəton və həminə barədə insoni koməkon veyə vığandəon təkidışon kardə.

Dəvardə Oktiyabrə manqi 7 minnə rujədə bə Ğəzzə milləti ələyh və işğol bıə sərzəminon co qılə məntəğəonədə sionist rejimi təcavuzkorə hərəkəton cəvobədə, Fələstini muğavimət bə ım rejimi ələyh Ələğsa Tufan nomo əməliyoti binoş kardə be.

Sionist rejim bənə həmişə de jimoni vırəon bombardımon və molki şəxson ğətlim kardey bə muğaviməti canqəkəyon əməliyot cəvob doşe və nəhayətədə sionist rejim ıştə məğlubiyəti ğəbulış kardə və muğaviməti vədə təslim bıə.