Feb 13, 2024 09:22 Asia/Tehran
  • Həmasi qıləy rəsmi şəxs votəşe: Netanyahu canqi dıroz kardey dumoye

Fələstini Həmas hərəkəti qıləy rəhbəronku Usame Həmdan dışanbə şəv təkidış karde ki, Netanyahu rəftor nışon doydə ki, bə sazış əhəmiyət doydə ni və çı canqi dıroz kardey dumoye

Bə İrna xəbəriyə mərkəzi raporti əsos Usam' Həmdan əlovəş karde: əmə fəğət bə əsiron mıbodilə piyo mızokirə nibəkamon, çəmə mızokirə bo canqi navi qəteyoye, əmmo İsraili cəvob əv niki, Mığovimət pidəşe.

Fələstini ın rəsmi şəxs əlovəş karde Netanyahu cori sıxan kardə, jığo bızın ki, çəy hərbiyə ğıvvon mıvvəfəğ bən ki, Ğəzzədə Mığoviməti məğlob bıkən, qıləy holədə ki, həyğət ımi voteydə ni.

Tags