Jun 16, 2024 08:18 Asia/Tehran
  • Əhmədzodə Zulfəğari nomo ədəbi medali Milodi 2024 minnə sori bardə şəxs məlum be

Har sor Xordadə manqi 25 minnə ruj, İsveçədə de Tolışi beynəlxalğə fondi vositə, Əhmədzodə Zulfəğari nomo ədəbi medali bardə məlum bıdə.

Xordadə manqi 25 minnə ruj de Tolışi şeri pıə, Zulfəğar Əhmədzodə milad ruji bərobəre.

ım mıkofati bardə kəs, de noşınos surəti, hakimon tərəfo və de qıləy 7 nəfərə qrupi vositə elon bıdə.

Bə hakimon kumitə nəzə və sədo əsos, Milodi 2024 minnə sori medal bə Ərdəbili ostani Ənbəran məntəğə Tolışə xəlğ, Doktor Ehsan Şəfiği təğdim be.