Feb 11, 2024 09:21 Asia/Tehran

De Ankara devləti rəsmi şəxson veyə məşvərəton vecudi, de İrağ Tırkiyə ixtilafon həmçınan baği mandə və tojədən Bəğdadi rəsmi şəxson ım hamsuyə kişvəriku tojə tələbon bəyon kardışone.

Tags