Mar 24, 2024 10:23 Asia/Tehran

Moskva ostanədə Krasnoqoresk şəhrədə Krokas City Hall ticorət kompleksədə kardə bıə terrorə aktı nəticədə 67 nəfəriku vey mardə və 100-sə ziyodə inson zəxmin bıə. Martə manqi 21 minnə cımə əsrədə Rusiyə Federal əmniyyəti mərkəz elonış kardə ki Moskva şəhri ətrofədə Krokas City Hall ticorət kompleksədə konserti icro kardey bənav vəş iyən tiğandey əncom bıə ki çəy nəticədə 115 nəfər zəxmin bıən.

Tags