Jan 09, 2018 22:50 Asia/Tehran
  • Mərkəzi Asiyaədə terroristiyə təhdidon ziyod bəbe.

Ğəzaxıstani beynəl xalğ rabitəon koşınasiyə şura sədr votışe: İrağ və Suriyədə siyasi və hərbiyə vəziyəti əvəz bey bəpeştə ımsor mərkəzi Asiya kişvəronədə terroristiyə təhdidon vey ziyod bəbe.

Ərlan Karin əlovəş kardə: Suriyə və İrağədə DAEŞ-i məğlubiyəti bəpeştə jıqo ehtımalış heste ki ımsor terroristonku vey şəhrvandon bə məntəğə obəqardın.

Çı Ğəzaxıstani beynəl xalğ rabitəon Şura iclosədə Ğəzaxıstanıjə koşınas təkidış kardə ki bə təhğiğiyə mərkəzon statistikaon əsos çı mərkəzi Asiya kişvəronku bə 5 həzo nəfər nezi şəhrvand Suriyə və İrağədə DAEŞ terroristiyə qrupi tərkibədə bə canq məşğul bıən ki ısət bəştə kə oqarde holədən.

Ğəzaxıstani beynəl xalğ rabitəon koşınasiyə Şura sədr əlovəş kardə: məntəğədə zəif radikaliyə qrupon tərəfiku bıə təhdidon jıqo bois bıdə ta mərkəzi asiya kişvəron bo omə strateqiyaonro de yande və məntəğəku xaric bıə dıvləton həmkari bıkon.

Ğəzaxıstani beynəl xalğ rabitəon koşınasiyə şura zinə çı Ğəzaxıstani prezident Nur Soltan Nəzərbayevi tərəfiku muxtəlif siyasi və beynəl xalğiyə mıvzoon təhğiğ və təğib kardero bino bıə.

Tags