Jan 24, 2021 09:59 Asia/Tehran
  • terroriston bə Hələb şəhri hucumədə Suriyə 3 qılə şəhrvand kıştə bedən.

Terroristiyə qrupon bə Suriyə Hələb şəhri ətrof təşkil doə hucumədə 10 nəfər ğeyre hərbi kıştə iyən yarəjə bedən.

Terroristiyə qrupon bə Suriyə Hələb  şəhri ətrof təşkil doə hucumədə 10 nəfər ğeyre hərbi kıştə iyən yarəjə bedən.

Bə Suriyə rəsmiyə aqentəti SANA xəbon əsosi terroriston  şanbə zuhrə vaxti bəpeştə Əzaz və Əfrin məntəğonədə de artileriya bə Hələb şəhri şimaliyə baxş Təl rəfət mikrorəyon de artileriya hucum bardən ki nəticədə Suriyə 3 qılə şəhrvand kıştə və 7 nəfər həm yarəjə bedən.

Im hucum eyne holədə  bə şəhrvandon kə iyən umumiyə vıron iyən xususiyə baxşon və əsosə mərkəzon ziyanış jə.

Əfrin və Əzaz məntəğonədə bıə terroriston  mıtəmadiyə sorətədə de artileriya və rəket bə Təle rəfət  hucum bardən ki bə ğeyre hərbion kışte və yarəjə be bois bedə.

Suriyə bıhron 2011 minnə sori  Ərəbıston,Amerkə və çəvon şərikon tərəfo himoyə bıə terroriston yolə hucumonədə  məntəğədə şərayeti bə sionist rejimi faydon əsosi vəziyəti əvəz kardeyu təşkil be.

Suriyə silahinə ğıvvon de İron İslam Respublika məsləhət doə koməkon iyən Rusiyə himoyə  muvəfəğ be ım məmləkətdə İŞİD terroristiyə qrupi sənədi baste və coqlə terroristiyə qrupon həm məğlub be holədə hestin.

Israil de şiddəti Suriyədə komilə holətədə terroriston məğlub beku niqərane.

 

Tags