Jan 18, 2023 15:12 Asia/Tehran
  • Bə Avropa parlamenton xətob: anti Sepah harcurnə layihə de İroni islamiyə şura məclesi reaksiya dim bə dim bəbe.

İroni islamiyə şura məclesi rəisəti heyət Bə Avropa parlamenton xətob votışe: anti Sepah harcurnə layihə de ın məclesi reaksiya dim bə dim bəbe.

Bə İsna aqentiyəti raporti əsos İroni İroni islamiyə şura məclesi rəisəti heyəti sıxanəvot Seyd Nizom Musəvi tojədən votışe: həğiğt ıme ki ğərbion tərəfo İroni Sepah təşkilati bənə terroristi dastə bə hisob varde əməli erj-təsirış ni iyən qıləy təbliği koy heste əmmo siyasi cəhəto çı Avropa yolon bəpe aqah bıbun ki anti Sepah harcurnə layihə de İroni islamiyə şura məclesi reaksiya dim bə dim bəbe.

Ğərbion ıştə həmə cəhdon bə koy vardəşone ta de İronədə iğtişoşonku himoyədorəti, anti İron təhrim-sanksiyaon şiddəti əlovəkon.

Avropa kişvəron de Almaniya, Fransə iyən Holləndia rəhbərəti tojədən elan kardışone ki bə qıləy plani əsos, İroni Sepah təşkiloti bənə terroristi qrupi elan kardero məsləhət kardedən.

Tags