Aug 05, 2023 15:35 Asia/Tehran
  • Rəket iyən dron tojə sistemon bə Sepah dıyo ğıvvə əlovə bıə

Rəket, dron iyən elektrika canqi baxşonədə İslomi İnğilobi Sepah Təşkiloti dıyo ğıvvə tojə stratejikə təchizaton iyən sistemon nışo doə bıə iyən bə ım ğıvvə zumandətion əlovə bıə.

İron İslom Respublika mudafiə doktorik bə bumi zumandətion iyən milləti yolə muğaviməti əsose, və bə İroni ələyh Səddam rejimi 8 sornə icbor bıə canqi zəmoniku İslomi Respublika de bə bumi zərfiyəton iyən ğabeliyəton təkyə kardey ıştə mudafiə ehtiyacon təminış kardə.

Həminə cəhətədə iyən bə Fars aqentiyəti raporti əsos, ımruj sıb, və de İslomi İnğilobi Sepah Təşkiloti komandir, Qeneral Huseyn Səlami, Sepah dıyo ğıvvə komandir, Admiral Əlirıza Tənqsiri iyən kali kişvəri iyən ləşkəri rəsmi şəxson, çand sa qılə İroni İslomi İnğilobi Sepah Təşkiloti dıyo ğıvvə tojə stratejikə sistemon iyən təchizaton nışo doə bıə iyən ım sistemon bə ım ğıvvə zumandətion əlovə bıə.

Im sistemon iyən təchizaton aeroykasmik təşkilot, dıyo sənaye təşkilot, həvoiyə təşkilot, mudafiə vəzorətxonə elektrikə sənaye və bə elmi əsos bıə şirkəton, xususi baxş iyən Sepah dıyo ğıvvə təxəssusi mərkəzon mıtəxəssison iyən alimon cəhdon nəticəy.

Tags