Sep 18, 2023 13:43 Asia/Tehran
  • Rəyisi: İ Bıə Milləton Təşkiloti ğərolon bəpe yolə ğudrəton təsiriku co bıbu

İron İslom Respublika prezdent İ Bıə Milləton Təşkiloti 78minnə umumiyə icmaədə iştirokiro bə Nyu York səfə kardey bənav votışe: İ Bıə Milləton Təşkiloti ğərolon bəpe yolə ğudrəton təsiriku co bıbu.

İron İslom Respublika prezdent Seyd İbreym Rəyisi ımruj sıb, və de Tehroni siyosi heyəti bə ico İ Bıə Milləton Təşkiloti 78 minnə umumiyə icma iştirokiro bə  Nyu York səfəş kardə.

Bə prezdenti məlumatərosnə mərkəzi raporti əsos, İron İslom Respublika prezdent, Seyd İbreym Rəyisi bəyonış kardə: İron bənə İ Bıə Mİlləton Təşkiloti uzvonku qıləyni, həmişə ım təşkilatiku intizorış heste ki dınyoədə inkişof, əmniyyət, sulh və əmniyyət icod kardeyədə, rol ifo bıko, əv ijən əlovəş kardə: İ Bıə Milləton Təşkiloti ğərolon bəpe harcurnə be ədolətiku diyəro bıbu iyən yolə ğudrətonku be təsir bıbu ta ə çi ki dınyoədə ədolət və həx icod bıbu.

Rəyisi de dınyo kişvəron, məntəğə və beynəlxalğə təşkiloton rabitəo bərğəror kardey İron İslom Respublika siyoyətonku vey muhimmə baxş zınəşe iyən təsdiğış kardə: İron İslom Respublika nəzəon iyən vindemonon bəyon kardeyro İ Bıə Milləton təşkilot iyən umumiyə icma vey mınosibə vırəy.

İron İslom Respublika prezdent ijən əlovəş kardə: İroni nəzə ıme ki dınyo bəpe fəğr, atomiyə silohon iyən ğətliam və be ədolətiku teyli bıbu və insoni kəromət bəvədə diğğət bıbu, və dınyoədə mevcudə veyə zərfiyəton təbii və mısibəton vəy qətey cəhəto istifodə bıbu.