Sep 19, 2023 13:12 Asia/Tehran
  • Serbiya ozodə dəçıke mısobiğəon; qıvonə vəznədə telı medal bə İron rəsə

İroni 125 kiloqerəmə vəzni milli komanda uzv dınyo ğəhrəmonəti mısobiğəon oxonə vindemonədə Qurcıstoni mığobilədə səbarz bıə iyən bə telı medal dast peydoş kardə.

Bə Fars aqentiyəti raporti əsos, dınyo ğəhrəmonəti ozodə dəçıke mısobiğəon 125 kiloqerəmə vəzni oxonə vindemonədə işəmbə şəv, İroni milli komanda uzv Əmir Huseyn Zare de 11 bə 0 nəticə Qurcıstoni varzışkor Qeno Petriyaşoyli vədə səbarz bıə iyən telı medal kəsbış kardə.

Əmir Huseyn Zare Belqeradədə İroni iminnə tıle medali kəsbış kardə. Çımiku bənav həm Həsən Yəzdani və Əmir Muhəmməd Yəzdani nığə medali kəsbışon kardə bin.