Apr 15, 2024 12:28 Asia/Tehran
  • Ğəzzə hırdənon de təbəssımi hıtin.Tolışi Rədyo vıjniyə şikilon.

Bə Kiberməkonədə bıə Fələstini vətəndoon fiki əsos İroni apreli 14-də bə hırdən kıştə israyil rejimi təcavuzi məhfəkə cəvob doey,fələstinıjon iyən çəvon hırdənonış bəşəvnəy de qıləy hırdə təbəssımi orom hıtey vodorış kardə.

De ın muhimmə hodisə mınosibəti bın məğalədə bəzi kanə iyən bəziyon həm tojə pesırə fələstinıjon hırdənon şikilon cəm kardey bıə.

Tags