Jun 17, 2024 13:20 Asia/Tehran
  • Zilhiccə manq

Zilhiccə manq

Zilhiccə manqi həştminə ruj ki,de Tərviyə nomi ğeyd beydə,bo Həcci mənosik iyən mərosimi bərpo kardeyro hozzı bıə zayiron boon ta Məkkəku bə Mina iyən Ərəfoti səhro səmt hərəkətkon iyən de mənosikon əncom doey,çe Həcci mənosik iyən mərosimi punhon iyən oşkoə rəmzon dərəson.Tərviyə luğətədə çe sirov kardey mənoədəy iyən çe Zilhiccə manqi həştminə ruji de Tərviyə nomi nomnoey bəçəy xotoye ki,Ərəfoti səhroədə ov nıbe və hociyon Zilhiccə manqi həştminə ruji Məkkəku ov peqəteydəbin iyən bə Ərəfoti səhro vardədəbin.çəvonku bəziyon bə co qıləyniyon votedəbin:tərəvytum, tərəvytum.(yəni şımə sirov biyon…)liza bəçəy xoto bə həmonə ruji Tərviyə nomışon noe.tıbğe mıxtəlifə rəvoyəton Tərviyə ruji mənzilət iyən məğam tosə ə vırəy ki,çəy dərk de qırd Həcci mənosik iyən mərosimi dərki mısovi iyən i hisob kardey bıə.çıro ki,Tərviyə ruj əslədə bo bə Ərəfot iyən Ğıbonə İdi daxil bıeyro bıə hozzıətiye…..

Əzizon,Həcci qırd əməl iyən mənosik çe ibodətonku bə hisob omeydə və bənə nımoj iyən sayir ibodəton  bəpe de Xıdovəndi əmri əncom doey ğəsd iyən ğurbəti bə vırə rosney  bıbu.Təməttu Həcci iminə əməl de ehromi bino beydə.bın əmələdə merdə zayir bəpe fəğət dıqlə tikə nıdutə bıə sıpiyə olət bəştə tanko. (jenon həm bəpe bəvon məxsusə əlbisəonku oko bıdon).ehromi zəmonədə dutə bıə oləti bekardey,çe qıno libosiku xaric bıey mənoədəy.Ərəfoti səhroədə təvəğğuf kardey iyən mandey,çe Həcci mərosimi dıminə əməle vocibə ki,Ərəfə ruji Ərəfoti səhro iyən sərzəminədə əncom doey beydə.Əmirəl-Muminin(ə) həzrət Əli(ə) hamyedə:”zıneydon qıləy zəmon zayir iyən Həcci bərpoəkə ehromədəy,boçi bəpe bə Ərəfoti səhro bışo iyən peso booy Kəbə təvofko?.boçəy xoto ki,Ərəfot çe Hərəmi marziku xaricədəy iyən ehyanə ikəs Xıdo mehmonebu,ibtido bəpe bə dərvozə iyən bə bi beşo və anədə razo-niyozko tayinki,bo bə Hərəmi varid bıeyro loyığ bıbu”.bə rəvoyəton əsos,Zilhiccə manqi nəvminə ruji de Ərəfə ruji ğeyd kardey həmməysə muhimmə dəlil,bə xılğəti oxonə hədəfi yəni bə mərıfəti kəsb kardey rəseye…..

Mina,Həzrət İbreymi(ə) çe dınyo molonku dıl bırniye həmməysə muhimmə qıləyni bəyod dənoydə.yəni ıştə fərəznd İsmoyliku (ə) dıl bırniye iyən dəvardey.qıləy zəmon ki,Həzrət İbreym(ə) de İlahi fərmoni boştə fərzəndi ğıboni kardeyro məmur be iyən boçəy əncom doeyro şəyton bəçəy soyəx ome,əmmo ə həzrət se qılə mandəcoədə de sıği şəytonış bə diyəro kardeşe ta Xıdo əmr real bıbu və bə həyğət bırəso.Həzrət İbreym(ə) çın imtovoniku səbarz xaric be iyən beşe.ımrujnə hociyon bə ə buzurquvarə pəyğombəri(s) tabe bıə holədə simvolikə surətədə bə şəytoni sığ ğandedən.və ın əməli”Rəmy Cəmərə” votedən.Minadə seqlə sığə sutun heste.iminə qıləyni “Cəmərəye Ula”.dıminə qıləyni “Cəmərəye Vusta” və seminə qıləyni “Cəmərəye Əğəbə ya Uğba” nom noey bıə.

Ğıbonə idi ruji iminə vocibə ko, bə Cəmərəye Əğəbə haft qılə sıği ğandeye.qıləy zəmon ki,zayir bə şəytoni sivmoli sığ ğandedə,İronıjə hoci iyən zayiron bə istikbor iyən imperyalizmi zidd bıə şuor iyən fəryodon sırron həmonə sərzəminədə məlum beydə.

 

Tags