Jun 08, 2021 13:50 Asia/Tehran

Mediya terrorizm

Ğərbi kişvəron ım ziddiyətinə rəftoron bə zəmon vey oşko beydə ki,əmə dərəsəmon beynəlxalğ sənədon ə dastə ki, ozodəti həxon məlumoti ğəbul bıey bəvədə bəhs bıə,muhimmə məhdudiyyəton həm bo ın həxı nəzədəş qətə.lakin rəsmi mevğıyyətonədə mıdoxiləkə ğudrəton de cəh-cəloli surəti bə ım koşon əməl kardəni.ım devləton de bə”insonə həxon beynəlxalğə sənədon vohidəti”prinsipioşkoə beetinoəti ıştə mənafe iyən ğərəzinə cəhətədə fəğət bə çın sənədon iqlə baxşi çanq jeydə.çın ğərəzinə siyosəton mığobilədə məlume ki,mıstəğilə devləton de peyk antena de parazit vığandey ğəbul bıəninə bərnomədə qıləy xələl icod kardeydə və ya de bə mıtoğabilə hərəkəton çanq jıey milli məsləhətədə ıştə umumi əxloğ iyən iştimoyi nəzmi hifz kardeydə,oqəteydə.əvon səy kardedən bərnoməon vığandə devləton boştə peyk antena bərnoməon oqətey və ya isloh kardey vodorkon və ıştə mıdoxiləkə siyosəton jıləvoni dəvom doydən....

Bə beynəlxalğ ğanunon əsos zərəl vində devlət  çandə nev hərəkəton təyinədə ki,kardey bızıno de bəvon çanq jıey de mıdoxiləkə və sultəgərə ğudrəton  peyk antenaon proqramon mıborizə bıbo,məhdud bıə.de qıləy co iborəti hətto bo ğanuni mıtoğabilə hərəkəton  həm məhdudiyyəton noey bıə.həlbəttə,ın məhdudyiyyəton bə devləton həyğiyə bərobər nıbey ixtisodi,texnoloji,hərbi iyən siyosi ğudrəti cəhəto həm bəy dığğət kardedə ta mıtağabilə hərəkəton de bo zumandə devləton suyi-istifodə kardero qıləy bəhonə haştedəni ta əvon çı zəyifə devləton həxon poymol iyən zaykon.ım dıqlə səviyyədə bıə  nəzə beynəlxalğə həxonədə mıtağabilə hərəkətonədə bə mıtanasibə əsl iyən prinsipi əsose....

Beynəlxalğə norma və həxon komissiyə loyihə 30-ə madddə  ə devləton ki,mıtağabilə hərəkətonku  məsuliyyəti bənə qıləy cinoyəti dəfəkə zikr kardey bıə.əmmo bə tənasubə şərti qıləy işorə kardey bıəni.demiyən bə devləton məsuliyyəti plani loyihə 49-ə maddə əsos zərəl vinə devləton mutəğabilə hərəkəton de cinoyəti əməli  dərəcə şiddəti ayidiyyati orqan və beynəlxalğə təşkiloton bo ım zərəl vində devləton nomınosib bəbe.həyğətədə,beynəlxalğə həxon komissiyə nəzədə qətə qıləy tənasubə əsl və prinsipiku ki,mıtağabilə hərəkəton vıjniye,bəpe ğeyri-munsifonə nəticəon boyis nıbu......

Tags