Nov 24, 2023 13:22 Asia/Tehran
  • Əmir Əbdullahiyan: Əl-Əğsa tufoni əməliyyoti nəticəon dınyoş lorzıne

Əmir Əbdullahiyan: Əl-Əğsa tufoni əməliyyoti nəticəon dınyoş lorzıne

İron İslom Respublikə xarici koon vəzir Huseyn Əmir Əbdullahiyan de HƏMAS hərəkoti siyosi buro rəhbəri İsmoyl Həniyə vindemonədə ijən çe Fələstini milləti sabitəti, mığovimət iyən ğələbəş,çe Ğəzzə səbri və mıcohidə xalğış təbrik karde və voteşe: Əl-Əğsa tufoni əməliyyoti nəticəon dınyoş lorzıne.

Bə İRNA məlumoti əsos;bın vindemonədə Əmir Əbdullahiyani əlovəş karde:Ğəzzə tanqədə Fələstini milləti insonə tələfoton vey barzə səviyyədə,tel be və çı Fələstini milləti ğələbə və noiliyyəton meyaron vey dıjd və strateji tarazəti mıxtəlifə meyorədə bə Fələstinin nəf iyən xəyri və bə ğəsbkor,təcavuzkar iyən cinoyətkarə seonist rejimi zidd əvəz be.

İroni xarici koon vəzir sionist rejimi məğlub bıə sər vəziri bə Ğəzzə hucumi məğsədi HƏMAS-i məhv kardey dayir iminə iddio işorə kardə holədə voteşe:bə Amerkə və İsraili rejimi, i manqisə veyə mıddətədə bıə təcavuz və ğəddorəti rəğmən çandə da həzo minlə Fələstinıjon maqi və zəxmin bıey səbəb bıə muharibə,hərbi sahədə vey kamə noiliyyətış həm bə dast nıvarde və bo otəşvəs iyən məhbuson ozod kardero de Həmasi ğeyri-sərostə mızokirəon bardero məcbur be.

Bə har kəsi bovə əsos İsrayil və Amerika rejimon canqi meydonəda hiç çi bə dast nıvardey işorə kardə holədə,əlovəş karde:əvon siyosi planon sahədə və de hərbi roy bə dast nıvardə siyosəti bə dast nıvardeyro səy kardedən.və təbiyie ki,ım həm qıləy təbirış nıbə hane və HƏMAS-i hərəkot və Fələstini mığovimət qrupon mığovimət diplomatiyə ın siyosi hərəkət və planon vəy bəqəte və betəsir bəkarde.

Əmir Əbdullahiyan çe mığoviməti qrupon və Ğəzzə xalği bə cinoyətkorə sionist rejimi bə Ğəzzə 47 rujnə ğəddorə təcavuzi zidd şərəfin və şucoətinə mığoviməti tarif kardə holədə,çe İron İslom Respublikə bə Ğəzzə xalği siyosi və beynəlxalğə mıstəviyədə Fələstini mığoviməti dastəki dəvom doeyədə ğətiyyətin bıey işorəş kardə.

HƏMAS-i siyosi ofisinin rəhbər İsmoyl Haniyə həm bə İroni rəhbəriyyəti,çəy prezdenti,hukuməti və İroni xalği ğətiyə dastəki, min cumlə bə xarici koon vəziri Fələstin məsələdə fəolə diplomatikə himoyə xoto təşəkkurış karde.Əv həmçinin Livan, Yəmən, İrağ iyən Suriyadə bıə mığoviməti hərəkoton Ğəzzə bıə bıvon iyən hovon cihodəkəyon dastəkış şərofətin zınəşe və bo sionist rejim iyən Amerkə qıləy oşkoə mesajış heste.

Həniyə bə İron İslom Respublikə mıvəğğəti otəşvəsi real bıey himoyə kardey cəhədətədə xususi səy və dastəki təşəkkur kardə holədə əlovəş karde:ım meydonədə çe mığoviməti səbarzətiye və dışmen ğərəz jenon iyən hırdənon kıştey və çe milləti kə-bəon xərob kardey co bəştə  məğsədon rəsey əzıni və əmə bəsə seonistə dışmenisə bıə tam ğələbə həm de Xıdo koməqi həm bovəmon heste.

 

Tags