May 11, 2024 14:18 Asia/Tehran
  • Amerkə ləşkəri Niqeriku xaric kardey

Amerkə ləşkəri Niqeriku xaric kardey

 Politico ımruj sıbi zəmonədə (şənbə ruji) xəbəş doə ki, AİŞ Mıdofiyə Vəzərotxonə(Pentaqon) qırd (1000) Amerkə hərbi ğıvvon Niqeriku bekardey əmrış doə.bə İRNA məlumoti əsos;bın hisobotədə Politico,çı AİŞ Mıdofiyə Vəzərotxonə ın əmrış dəvardə  həftə bekardeyış bəyon kardə.

Tags