Sep 25, 2023 18:56 Asia/Ashgabat
  • Huseýin Amir Abdollahyýanyň Nýu-Ýorka eden saparynyň soňy; 7 günüň içinde dinamiki diplomatiýa

Eýran Yslam Respublikasynyň Daşary işler ministri , Nýu-Ýorka saparynyň 7 günden soň Tährana gaýdyp geldi.

 

 

 Eýran Yslam Respublikasynyň Daşary işler ministri  Huseýin Amirabdollahyýan, Nýu-Ýorka saparynyň 7 günden soň Tährana gaýdyp geldi.

Möhüm sorag, Amir Abdollahyýanyň 7 günlük Nýu-Yorka eden sapary nähili geçdi we nähili netijelere getirer?

 

Habar beriş serişdeleri we ylmy toparlar bilen diplomatik duşuşyklar we syýasy gepleşikler Amir Abdollahyýanyň 7 günlük Nýu-Ýorka eden saparynyň esasy taraplarydy. Eýranyň Daşary işler ministriniň Nýu-Ýorkda 43 töweregi programmasy bardy, olaryň 34-si kärdeşleri we käbir resmiler bilen, şol sanda BMG-nyň Baş sekretary Antonio Guterreş bilen duşuşygydy.

Iki taraplaýyn, sebitleýin we global meseleler bu ýygnaklaryň üns merkezinde boldy. Amir Abdollahyýanyň Saud Arabystanynyň daşary işler ministri Faýsal bin Farhan bilen duşuşygy Tähranyň Riýad bilen gatnaşyklary gowulaşdyrmak we berkitmek kararyna ünsi çekdi. Bu duşuşyk iki ýurduň ikitaraplaýyn gatnaşyklary dikeltmek bilen geçen martda başlanan ýoly dowam etdirmek islegini görkezýär.

Amir Abdollahyýanyň Azerbaýjan Respublikasynyň Daşary işler ministri Jihon Baýramow bilen duşuşygy, Karabak ýaly ikitaraplaýyn jedelleriň we sebit meseleleriniň çözülmegine gönükdirildi. Bu duşuşyk, taraplaryň öňki duşuşyklary we gepleşikleri ýaly, Eýran Yslam Respublikasynyň Azerbaýjan bilen düşünişmezlikleri gepleşikler arkaly dolandyrmaga synanyşýandygyny we sebitdäki duşman metbugatyň hereketleriniň täsir etmeýändigini görkezýär.

Amir Abdullahýanyň Müsüriň Daşary işler ministri Sameh Şukri bilen duşuşygy hem Nýu-Ýorkda möhüm ýygnak boldy. Mähirli ýagdaýda geçirilen bu duşuşyk, 4 onýyllykdan soň Tähran bilen Kairiň arasyndaky gatnaşyklaryň gaýtadan dikeldilmegine başlangyç bolup biler.

Amir Abdullahyýanyň Pars aýlag hyzmatdaşlygy geňeşiniň baş sekretary bilen duşuşygy Eýranyň arap ýurtlary bilen hyzmatdaşlyga höwüsini görkezdi. Amir Abdullahyýan Nýu-Ýorkorkda eden ýüzlenmesinde şeýle ýazdy: Eýran Yslam Respublikasynyň sebit syýasaty özara gatnaşyklara we konstruktiw hyzmatdaşlyga esaslanýar we sebitdäki parahatçylygy, durnuklylygy we howpsuzlygy, şeýle hem halklaryň bilelikdäki ykdysady ösüşini we abadançylygyny üpjün edip biler diýdi.

 

Tags