Dec 07, 2023 17:44 Asia/Ashgabat
  • Kanani: G7 toparyň käbir agzalary sebitdäki we dünýädäki durnuksyzlygyň esasy sebäbidir

Eýranyň Daşary işler ministrliginiň metbugat sekretary, "G7 toparyň" beýanynda Eýrana garşy esassyz aýyplamalaryny ýazgarmak bilen, bu toparyň käbir agzalarynyň sebitdäki we dünýädäki durnuksyzlygyň we howpsuzlygyň esasy sebäbidigini aýtdy.

Fars habar gullugynyň habaryna görä; G7 topary, şol sanda ABŞ, Kanada, Fransiýa, Germaniýa, Italiýa, Ýaponiýa we Angliýa düýn (çarşenbe) wirtual sammit geçirdi, oňa bu toparyň aýlanýan prezidenti Ýaponiýa ýolbaşçylyk etdi we Gazadaky ýagdaý barada beren beýanatynda Eýran Yslam Respublikasyna aýyplama bildirildi.

Bu aýyplamalar we Eýrana garşy toslamalar şu gün (penşenbe) Eýran Yslam Respublikasynyň Daşary işler ministrliginiň metbugat sekretary "Naser Kanani" -niň reaksiýasy bilen ýüzbe-ýüz boldy we bu aýyplamalary ret etdi we esassyz diýip atlandyrdy we ony berk ýazgardy.

Kanani, bu esassyz aýyplamalara jogap edip, ýadro ýaraglarynyň Eýran Yslam Respublikasynyň goranyş doktrinasynda ýeriniň ýokdugyny aýtmak bilen Eýran Yslam Respublikasynyň ýadro işleri, aç-açan, parahatçylykly we Eýranyň ýadro ýaraglaryny ýaýratmazlyk şertnamasyna esaslanýan hukuklary we borçnamalarynyň çägindedir diýdi.

G7 topary öz beýannamasynda Eýrandan Hamasy, Liwanyň Hizbullasyny we Ýemeniň Ansarullahyny goldamazlygy isledi, Kanani bolsa Eýran Yslam Respublikasynyň sebitde parahatçylygy, durnuklylygy we howpsuzlygy ýola goýmakda we berkitmekde jogapkärli roluna yşarat edip bu toparyň käbir agzalarynyň weýran ediji we interwensiýa syýasatlaryny taslamak we durmuşa geçirmek, şeýle hem Günbatar Aziýada we beýleki geografiki sebitlerde harby hereketleri kolonializmiň garaňky taryhy bar we diňe sebitde däl, bütin dünýäde durnuksyzlygyň we howpsuzlygyň esasy sebäbidir diýdi.

Eýranyň Daşary işler ministrliginiň metbugat sekretary şeýle-de sebitdäki garşylyk toparlary hiç kimden uruş jenaýatlaryna we çaga öldürýän Sionist režiminiň genosidine garşy durmak we jogap bermek barada buýruk almaýar diýdi.

Şeýle hem Kanani, Palestina garşy söweşde Sionist režime ABŞ we Angliýanyň doly harby goldawyny ýazgarmak bilen bu ýurtlary sionist režimiň Gazadaky we Günbatar Şeriýadaky söweş jenaýatlaryna we palestinalylaryň genosidine gatnaşandygy üçin jogapkärçilige çekmegiň zerurdygyny aýtdy.

Tags