Mar 10, 2024 17:37 Asia/Ashgabat
  • Bajgiran, Eýran-Türkmenistan Nowruz festiwalynyň eýesi boldy

Eýranyň Medeniýet we Yslam Dolandyryş ministrliginiň welaýat işleri boýunça baş müdiri, Eýranyň demirgazyk gündogaryndaky Rajawi Horasan welaýatynyň Bajgiran serhedinde Eýran bilen Türkmenistanyň arasynda bilelikde Nowruz dabarasynyň geçiriljekdigini habar berdi.

Bajgiran şäheri, Eýran bilen Türkmenistanyň serhediniň nol nokadynda ýerleşýär.

IRNA-nyň habaryna görä, Eýranyň Medeniýet we Yslam Dolandyryş ministrliginiň welaýat işleri boýunça baş müdiri "Mehdi Ramezani Çabok" şenbe güni agşam Maşatda geçirilen Eýran-Türkmenistan Nowruzgahyň bilelikdäki ýygnagynda medeni we çeperçilik umumylyklarya üns bermek bilen serhetleriň durnukly howpsuzlygyny çuňlaşdyrmaga ünsi çekdi.

Ramezani Çabok şeýle-de Eýran-Türkmenistan gatnaşyklaryna çuňňur taryhy, medeni we jemgyýetçilik gatnaşyklarynyň, şeýle hem diplomatik gatnaşyklarda çärýek asyrlyk tejribäniň täsir  edendigini nygtamak bilen Eýranyň 13-nji hökümetiniň goňşy ýurtlar bilen sebitara gatnaşyklaryny ýokarlandyrmak baradaky çemeleşmesine laýyklykda, durnukly serhet howpsuzlygyny çuňlaşdyrmakda bilelikdäki medeni we sungat maksatnamalarynyň durmuşa geçirilmegini giňeltmek üçin has täsirli çäreleri görmelidir diýdi.

Gadymy Nowruzgah festiwalynda Eýrana gönükdirilen köp milletli hasaba alyş bar.

Eýran ýaly 11 ýurt Nowruzy belleýärler we bu waka sebäpli öz ýurtlarynda ýörite programmalary geçirýärler.

Tags