Jun 22, 2024 15:31 Asia/Ashgabat
  • Eýranda geçiriljek prezident saýlawlarynyň üçünji çekişmesi

Eýran Yslam Respublikasynyň saýlawlaryna dalaşgärleriň üçünji telewizion çekişmesi, hökümetiň aýallar we medeni önümler babatdaky syýasatlaryna bagyşlandy.

Anna güni agşam geçirilen Eýranda geçiriljek prezident saýlawlarynyň 14-nji tapgyryna dalaşgärleriň üçünji telewizion çekişmesinde jenap Masud Pezeşkyýan, Mostafa Pourmohammadi, Said Jalili, Alireza Zakani, Seýid Amir Huseýin Gazizadeh Haşemi we Muhammet Baker kalibaf bardy. Eýranda geçiriljek prezident saýlawlarynyň 14-nji tapgyryna dalaşgäri aýallar, medeniýet ugrundaky maksatnamalaryny hödürlediler. Eýrany ösdürmek üçin ýedinji bäş ýyllyk meýilnamada; Jemgyýetçilik medeniýetini ösdürmek, milli özboluşlylygy, garşylyk ruhuny we Yslam-Eýran durmuşyny berkitmek maksady bilen, medeni we sungat edaralarynyň ortaça ösüş depginini her ýyl 25, 20 ýokary hilli film öndürmeli. Eýran Yslam Respublikasynyň saýlawlaryna dalaşgärleriň üçünji telewizion çekişmesinde    dalaşgärler bu meseläni durmuşa geçirmek üçin durmuşa geçiriş meýilnamalaryny hödürlediler.

Bu çekişmede ýurduň öňki ministri Mustafa Pourmohammadi medeni syýasatda gytaklaýyn we goldaw usulyna eýerjekdigini aýtdy we Yslam Geňeşiniň başlygy Muhammet Baker Kalibaf hem bu işdäki päsgelçilikleriň aýryljakdygyny aýtdy we sungat işgärleriniň we hökümetiň çeper eserlere berýän goldawy onuň meýilnamalarynyň ileri tutulýan ugry boljakdygyny nygtady. Mejlisiň agzasy Masud Pezeşkyýan, duşmanlaryň Eýranyň medeni we sungat ugurlarynda päsgelçilik döretmäge synanyşýandygy sebäpli, medeni önümler üçin uly meýilnamanyň bolmalydygyny nygtady, ondan soň bolsa Ýokary Milli Howpsuzlygyň öňki sekretary Said Jalili Eýranyň gadymy taryhyna we siwilizasiýasyna salgylanyp, onuň ýolbaşçylygyndaky hökümet medeni maksatlary öňe sürmek üçin bu pudakdaky hünärmenlerden kömek sorajakdygyny aýtdy. Şehitler we Şehitler gaznasynyň başlygy Seýýid Amir Hoseýin Haşemi öz medeni programmalaryny düşündirdi we medeniýetimiziň duşmanlar tarapyndan hüjüm edilýändigini we medeni ýüpek ýoluny açmaga synanyşjakdygymyzy aýtdy . Bu çekişmede alty kandidatyň hemmesi jemgyýetiň maksatlaryny öňe sürmekde aýallaryň rolunyň we hökümetiň bu topara berýän goldawynyň möhümdigini aýtdy.  

 

Tags