Jun 20, 2024 15:58 Asia/Ashgabat
  • Hamasyň syýasy edarasynyň başlygy: Ysraýyl režimi Gaza garşy söweşde şowsuz boldy

Palestinanyň Yslam Garşylyk Hereketiniň (Hamas) syýasy edarasynyň başlygy genosid Ysraýyl režiminiň goşunynyň sekiz aýlap dowam eden harby agressiýasyndan we Gaza zolagynda palestinalylaryň genosidinden soň öz maksatlaryna ýetip bilmeýändigini aýtdy.

ISNA habar gullugynyň habaryna görä, Palestinanyň Yslam Garşylyk Hereketiniň (Hamas) syýasy edarasynyň başlygy Ismail Haniyeh, Doha şäherinde Eýranyň Daşary işler ministriniň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetiriji Ali Bageri Keni bilen duşuşanda Sionist režimiň içindäki syýasy şertleri, bu režimiň sebitleýin we halkara ýagdaýy we Günbatar dünýäsinde, esasanam Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda basybalyjylaryň jenaýatlaryna garşy jemgyýetçilik pikiriniň ýokarlanmagy şeýle hem, Liwanda we Ýemendäki garşylyk frontundaky özgerişleri sebitdäki ýurtlaryň strategiki taýdan kämillik derejesini görkezýändigini we Al-Aqsa tupany operasiýasyndan öňki döwre gaýdyp gelmejekdigini aýtdy.

Haniyeh şeýle-de Yslam rewolýusiýasynyň ýokary lideri Hezretleri Aýatolla Hameneýiniň, hökümetiň, milletiň we Eýranyň diplomatik gullugynyň Palestina halkyny we çydam toparyny goldawy üçin minnetdarlyk bildirmek bilen Sionist režimiň Gaza zolagynda palestina halkyna garşy gazaply we genosid jenaýatlarynyň dowam etmegine garamazdan, palestina halkynyň garşylygy agressiw sionist režime garşy berk we mäkäm durmagyny dowam etdirýär diýdi.

Eýranyň Daşary işler ministriniň wezipesini ýerine ýetiriji hem Palestinanyň milletiniň gahrymançylykly pozisiýasyny we garşylygyny öwmek bilen Eýran Yslam Respublikasynyň diplomatik hereketlerini ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn meýdançalarda garşylygy goldamak bilen düşündirdi.

Bageri Keni basybalyjylara garşy garşylygyň çäkli bolmaly däldigini aýtmak bilen has dogrusy, Palestinanyň daşyndaky jemgyýetçilik diplomatiýasy ugrundaky kanuny garşylyk, syýasy garşylyk we meýdan garşylyk, içindäki ýaragly garşylyga laýyklykda palestina halkynyň islegini we hukuklaryny goldamalydyr diýdi.

Tags