Sep 01, 2023 00:00 Asia/Tehran
  • Ərbəyine Huseyn(ə)-i şemonədə Tırkiyə iyən Azərbaycan R. milləti xıdməti xeyməon

Ərbəyine Huseyn(ə)-i şemon mərosimədə Tırkiyə iyən Azərbaycan R. millət hevujə iştirokışone.

Har sori iyən bə Ərbəyine Huseyn(ə)-i nez bey rujonədə çand da həzo bə İmom Huseyn(ə)-i məktəbi aşiğ de milyoiyə cəmiyəti surəti və kərvonon ğolibədə Nəcəf bə Kərbəlo roy dəvardedən.

Bə Mehr aqentiyəti raporti əsos, Tırkiyə millət iyən xususi Azərbaycan R. millət, de roy saxtəti vucudi, ıştəni bə İraği marzon rosneydən ta Ərbəyine Huseyn(ə)-i şemoni yolə mərosimədə iştirok bıkon.

kali şemoni roy xıdmət xeyməon, Kərbəlo hodisəku oqardey kərvoni ğolibədə bərpo bıən.

Im mərosimədə kali iştirokəkəyon həm bə zayiron xıdmət rosniyero de ciddi surət bə ko məşğulin və ehtiyocinə xorək maddon zayiron ixtiyorədə ğəror bədon.

Tags